TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ 3 AYLIK PAZAR VERİLERİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ 2017 BİRİNCİ ÇEYREK PAZAR VERİLERİ

 

BTK nın yayınladığı rapora göre 2017 yılı birinci üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir.

Genel Pazar Verileri

9 Mayıs 2017 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren
işletmeci sayısı 446 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 785’tir.
2017 yılı birinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin
net satış gelirleri toplamı yaklaşık 9,3 milyar ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2017 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 2,71 milyar
₺ olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılı birinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı
yaklaşık 736 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Diğer işletmeciler tarafından 2017 yılı birinci çeyreğinde yaklaşık 384 milyon ₺
yatırım gerçekleştirilmiştir.
2017 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 59,92 milyar dakika olurken
sabit trafik miktarı ise yaklaşık 2,1 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki
üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı %2,3, sabit trafik miktarı ise %6,9
oranında azalmıştır. Trafiğin büyük bir kısmını (%92,5) mobilden mobile giden trafik
oluşturmaktadır.
2017 yılı birinci çeyreğinde tüketicilerden Kuruma toplam 50.499 şikâyetin geldiği
ve bu şikâyetlerin yaklaşık %52,4’ünün mobil hizmetler ile ilgili olduğu
görülmektedir. Milyon abone başına tüketici şikâyeti sayısı incelendiğinde ise ilk üç
sırada internet servis sağlayıcılığı hizmeti, sabit telefon hizmeti ve mobil hizmetlere
yönelik şikâyetler yer almaktadır.

Sabit Pazar

2017 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 11.009.614 sabit telefon abonesi bulunan
Türkiye’de, penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yaklaşık
%13,8 seviyesine düşmüştür.
2017 yılının birinci çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında,
taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısı 207.232 ve arama bazında taşıyıcı seçimi
kullanıcı sayısı ise 44.199 olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılının birinci çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %25,8’ini teşkil ederken
erişim gelirleri toplam gelirin %58’ini oluşturmuştur.
2017 yılı birinci üç aylık dönem itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri
yaklaşık 713 milyon ₺ olarak gerçekleşerek bir önceki senenin aynı dönemine göre
%5,1 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise %1,6 oranında düşüş
kaydetmiştir.
Yaklaşık 3,3 milyon abone, sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden
hizmet almakta olup bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden
elde ettikleri gelirler 355 milyon ₺ civarında gerçekleşmiştir.
Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde
%61,8 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2017 yılı birinci üç aylık
döneminde %58,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki
yılın aynı döneminde toplam trafiğin %30,5’ini oluşturan mobile doğru trafik oranı
artarak 2017 yılının birinci çeyreğinde toplam trafiğin %33,1’ine ulaşmıştır.
2016 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 1,6 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses
trafiği, %15,9 oranında azalışla 2017 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar
dakika olmuştur.
Şehir içi trafikte STH işletmecilerinin payı %15,2 ve Türk Telekom’un payı ise %84,8
olarak gerçekleşmiştir.
Şehirlerarası arama trafik miktarında STH işletmecilerinin pazar payı %30,9 ve TürkTelekom’un pazar payı ise %69,1 olarak gerçekleşmiştir.
Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %46,6 olarak gerçekleşirken
Türk Telekom’un payı %53,4 olarak gerçekleşmiştir.
Yurtdışına doğru çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı %47,2 olarak
gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %52,8 olarak gerçekleşmiştir.

Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı
%19,2 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %80,8 olarak
gerçekleşmiştir.
Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin
payı %80,7 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %19,3 olarak
gerçekleşmiştir.
Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %34,1 olarak
gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %65,9 olarak gerçekleşmiştir.
Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu)
olmuştur.
2017 yılı birinci çeyrekte de sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan
ülke Almanya’dır.
2017 yılı birinci üç aylık döneminde 124 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir
önceki yılın aynı dönemine göre %7,2 azalırken, bir önceki döneme göre ise %5,8
oranında azalmıştır.
2017 yılı birinci çeyreğinde Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 24,49 ₺
olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılı birinci üç aylık dönemde 143 milyon ₺ olarak gerçekleşen sabit yatırım
miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %138,3 artmış, bir önceki üç aylık
döneme göre ise %82,3 oranında azalmıştır.

İnternet ve Genişbant

2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2017 yılı birinci
çeyrek sonu itibarıyla 64,3 milyona yaklaşmıştır.
2017 yılı birinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme
göre yaklaşık %3,3 artış gerçekleşmiş olup mobil, kablo ve fiber internet abone
sayısının artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam
etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %24,3 olarak
gerçekleşmiştir.
2017 yılı birinci çeyrekte xDSL abone sayısı 8 milyona yaklaşmış, fiber abone sayısı
ise 2 milyonu aşmıştır.

Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre %4,8 oranında artarak
772.325’e çıkmıştır.
2017 yılı birinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 1,7 milyar
₺ seviyesine yaklaşmıştır.
2017 yılı birinci çeyrekte sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama
kullanımı 72,9 GB seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama
kullanımı ise 2,5 GB seviyesinde gerçekleşirken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine
uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise 5,5 GByte olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin %71’inin 10-30 Mbit/sn hızda bağlantı
sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.
Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında aylık100
MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %74,6 olduğu anlaşılmaktadır. En az
kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abonelerin yaklaşık %22,5’i
bulunmaktadır. Mobil cepten internet abonelerinden aylık 100 MB üzeri kullanımı
olan abonelerin oranı ise %73,9’dır.
2017 yılı birinci çeyrek döneminde hizmet kalitesi bildirimleri kapsamında 5 ilimizde yapılan ölçümlere göre;
o Bu illerdeki mobil veri indirme hızında ilk üç ilimiz olan Bursa, Samsun,
Erzurum’da mobil veri indirme hızı sırasıyla 7,4 Mbps, 7,4 Mbps ve 7,1
Mbps; mobil veri gönderme hızı ise 1,8 Mbps, 1,5 Mbps ve 1,8 Mbps;
o Diğer illerde mobil veri indirme hızı olarak 5,7 Mbps, mobil veri gönderme
hızı olarak ise 1,5 Mbps ilâ 1,6 Mbps arasında değişen değerler ölçülmüştür.
Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin sabit genişbant
pazarındaki payı 2017 yılı birinci çeyrek itibarıyla %18,8 olarak gerçekleşirken bu
dönemde TTNet’in sabit genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam
ederek %54,7 seviyesine inmiştir. Ayrıca toplam sabit genişbant pazarında kablo
internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %7,1 olurken fiberin pazar payı
%18,5 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında 8 milyona yaklaşan xDSL
abonelerinde alternatif işletmecilerin payı %25,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %13,6 iken OECD geneli
penetrasyon oranı %29,8’dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %67
iken OECD geneli için bu oran %95,1’dir.
2017 yılı birinci çeyrek itibarıyla “Nic.tr” kayıtlarında 386.254 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %79,9’u “com.tr”, %5,3’ü “gen.tr”, %3,5’i
“gov.tr”, %2,6’sı ise “web.tr” uzantısına sahiptir.
2017 yılı birinci çeyrek itibarıyla toplam 6 (altı) adet yetkilendirilmiş elektronik
sertifika hizmet sağlayıcısı bulunmakta olup bu işletmeciler tarafından Mart 2017
sonu itibarıyla 2.379.490 elektronik imza ve 450.038 mobil imza olmak üzere
toplam 2.829.528 elektronik sertifika oluşturulmuştur.

Mobil Pazar

Mart 2017 sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %94,9 penetrasyon oranına karşılık
gelen, Makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dâhil, toplam 75.724.413 mobil
abone bulunmaktadır. Makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak
üzere mobil penetrasyon oranı %107 olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılı birinci çeyrekte 3G abone sayısı 15.373.396’ya düşerken 4.5G abone
sayısı 56.414.682’ye ulaşmıştır. 3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan
ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 53.452.446’ya,
yükselmiştir. 2017 yılı birinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise
383.471 TByte olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılı birinci çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı 4,1 milyona ulaşmıştır.
2017 yılı birinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı
24.921.917, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 28.530.529 olarak
gerçekleşmiştir.
2017 yılı birinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin %47,9’unu ön
ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının
%49’dan %52,1’e çıktığı görülmektedir.
2017 yılı birinci üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık
döneme göre %18,72 oranında artmış ve 2.783.905 olarak gerçekleşmiştir. 9 Mayıs
2017 tarihi itibariyle toplam 103.910.347 mobil numara taşıma işlemi
gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı birinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %44,1,
Vodafone’un %31,2, Avea’nın ise %24,7’lik pazar payına sahip olduğu
görülmektedir.
2017 yılı birinci çeyreği itibariyle Avea abonelerinin %53,4’ünün, Turkcell
abonelerinin %52,9’unun, Vodafone abonelerinin ise %49,9’unun faturalı
abonelerden oluştuğu görülmektedir.
Toplam mobil abonelerin yaklaşık %89,1’i bireysel, %10,9’u ise kurumsal
abonelerden oluşmaktadır.
2017 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 59,9 milyar dakika olarak
gerçekleşmiştir. 2017 yılı birinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık
dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %2,3 oranında azaldığı, geçen senenin
aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %5,6 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci
bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiğinin %2,1
oranında, Vodafone’un trafiğinin %2,3 oranında, Avea’nın trafiğinin ise %2,5
oranında azaldığı görülmektedir.
2017 yılı birinci çeyrekte de mobil şebekelerden toplamda en fazla trafik gönderilen
ve en fazla trafik alınan ülke Almanya’dır.
Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 182 (Hastane
Randevu)’dur.
2017 yılı birinci üç aylık dönemde SMS sayısı yaklaşık 22.049 milyon, MMS sayısı
ise yaklaşık 15,6 milyon civarında gerçekleşmiştir.
Avea’nın SMS sayısı %6,6 oranında, MMS sayısı %12,3 oranında; Vodafone’un
SMS sayısı %7,2 oranında, MMS sayısı %66,2 oranında; Turkcell’in SMS sayısı
%5,9 oranında; MMS sayısı ise %9,9 oranında azalmıştır.
2017 yılı birinci çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde
Turkcell’in pazar payının %41,3, Vodafone’un pazar payının %36,1 ve Avea’nın
pazar payının ise %22,6 seviyelerinde olduğu görülmektedir.
2017 yılı birinci çeyrekte gelire göre pazar payları bir önceki dönem ile
kıyaslandığında Vodafone’un pazar payının yaklaşık 1 puan azaldığı, Avea’nın
pazar payının 0,6 puan, Turkcell’in pazar payının ise 0,4 puan arttığı görülmektedir.

2017 yılı birinci çeyrek dönem itibarıyla abonelerden elde edilen gelire göre
Turkcell’in pazar payının %45,3, Vodafone ve Avea’nın pazar paylarının ise
sırasıyla %30,8 ve %23,9 seviyelerinde olduğu görülmektedir.
Konuşma gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %12,9’unu, Vodafone’un gelirlerinin
%33,2’sini ve Avea’nın gelirlerinin %39,3’ünü oluşturmaktadır. SMS ve MMS
gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %3’ünü, Vodafone’un gelirlerinin %8,5’ini ve Avea’nın gelirlerinin %6,9’unu oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell’de %61,
Vodafone’da %55 ve Avea’da %50’lik paya sahiptir.
2017 yılı birinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 28,1 ₺,
Vodafone için 27,1 ₺, Avea için ise 26,5 ₺’dir.
Mart 2017 itibarıyla Turkcell’in MoU değeri 364 dakika, Vodafone’un 491 dakika ve
Avea’nın ise 550 dakika olarak gerçekleşmiştir.
2017 yılı birinci çeyreğinde 413 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile
Türkiye, Raporda yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla
görüşme yapan ülke olmuştur.

Diğer Hizmetler

2017 yılı birinci çeyreği itibarıyla alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu
63.444 km’dir. Türk Telekom’un ise 234.176 km fiber altyapısı bulunmaktadır.
Bunun yaklaşık 123.036 km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.
Alternatif altyapı işletmecilerinin 2017 yılı birinci çeyreğinde elde ettikleri toplam
gelir yaklaşık 432,4 milyon ₺ seviyesindedir.
Türksat’ın 2017 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.204.267
olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 979.870 olarak
gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 207.856 Türksat
abonesi bulunmaktadır.
Uydu Haberleşme Hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2017 yılı
birinci çeyreği itibarı ile 10.803 aboneye hizmet sağlamaktadır. Bu hizmete ilişkin
2017 yılı birinci çeyreğinde toplam gelirler ise yaklaşık 111 milyon ₺ seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Uydu Platform Hizmetinden “İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan
Kullanıcı Sayısı” 2017 yılı birinci çeyreği itibarı ile toplam 3.965.055’tir. Bu hizmete ilişkin 2017 yılı birinci çeyreğinde toplam gelirler ise yaklaşık 49,6 milyon ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.
GMPCS Mobil Telefon hizmetinde toplam abone sayısı 2017 yılı birinci çeyreği
itibarı ile 6.740 olmuş, GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir ise 3,1 milyon ₺ olarak
gerçekleşmiştir.
Rehberlik hizmeti kapsamında 2017 yılı birinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı
4.302.401 olup toplam çağrı süresi 6.995.140 dakikadır. Bu dönemde 10.651.193
adet isim ile sorgulama, 2.022.339 adet de numara ile sorgulama
gerçekleştirilmiştir. Yapılan sorgulamaların 9.009.772 adedinde bireysel numara ve
3.387.442 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan
işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 15,5 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.
Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 2.847 ve
kullanıcı sayısı 118.115 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı birinci çeyrekte bu
hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 10,4 milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir